Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1.1  Hyphen s.r.o., společnost s ručeným omezením, společnost s ručením omezením, se sídlem Italská 1205/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO:   07162251 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 295775 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem Kariéra ve Zdravotnictví (jak je tento definován níže) provozovaného na internetové doméně www.veletrhvplzni.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel přemístit), provozovatelem facebookového profilu nacházejícího se na internetové adrese https://www.facebook.com/Hyphen je jako jediná oprávněna k poskytování a prodeji Služeb (jak jsou tyto definovány níže) prostřednictvím Webových stránek.
  1.2  Provozovatel tímto ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo také „NOZ“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen „VOP“) upravující vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů (jak jsou tito definováni níže) při poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. Pouze případná odchylná ujednání obsažená (i) ve smlouvě uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek; a/nebo (ii) v Provozovatelem potvrzené písemné objednávce Služeb; mají přednost před užitím těchto VOP. Působnost těchto VOP a/nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem
  1.3  VOP jsou zveřejněné a dostupné na www.veletrhyvplzni.cz
  1.4  Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP a/nebo písemnou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.
 2. Definice užitých pojmů
  Pojmy užité v těchto VOP mají následující význam:
  2.1  Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Podmínkách mají následující význam, pokud z Podmínek nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
  – „GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
  – „Hyphen s.r.o.“ znamená Hyphen s.r.o., společnost s ručením omezením, se sídlem Italská 1205/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
  – „Informace“ znamená jakýkoli údaj, sdělení, informace a/nebo odkaz o Klientovi zveřejněný Klientem a/nebo Provozovatelem/Hyphen s.r.o.
  – „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  – „Provozovatel“ je osoba vlastnící a provozující webové stránky.
  – „Webové stránky“ jsou internetová doména www.veletrhvplzni.cz, facebookový profil nacházející se na internetové adrese https://www.facebook.com/Hyphen
  – „Uchazeč“ je fyzická či právnická osoba zaregistrovaná prostřednictvím webového formuláře na Webových stránkách především, nikoli však výlučně, za účelem získání více informací ohledně Kariéra ve Zdravotnictví
  – „Kariéra ve Zdravotnictví“ je údálost, která sdružuje fyzickou a právnickou osobu v jednom dny v podobě veletržní údálosti.
  – „Uživatelé“ jsou společně označováni Uchazeč a Klient.
  – „ZOOÚ“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 3. Registrace Uživatele
  3.1  Uchazeč mající zájem o služby poskytované Provozovatelem/ Hyphen s.r.o získá právo k jejich využití po vyplnění a následném odeslání registračního formuláře umístěném na Webu www.veletrhyvplzni.cz. Tímto dojde k registraci Uchazeče do databáze Provozovatel/Hyphen s.r.o.
  Provozovatel/ Hyphen s.r.o na Webových stránkách poskytuje Uchazečům tyto Služby:
  (i) možnost vložení komentářu, zpráv na zveřejněném formuláři (pro samotné zobrazení a procházení webové stránky není nutná registrace Uchazeče na Webových stránkách);
  3.2  Všechny služby poskytované Uchazeči Provozovatel/Hyphen s.r.o., tj. registrace, vložení zprávy, vložení jména, příjemný, email a telefonní číslo je za účelem aby Provozovatel/Hyphen s.r.o. lépe naplňoval potřeby Uchazečům.
 4. Ochrana osobních údajů, autorské právo
  4.1  Uživatelé potvrzením těchto Podmínek udělují výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel/ Hyphen s.r.o shromažďoval, analyzoval a/nebo vyhodnocoval informace získaných z užívání Webových stránek Uživateli. Uvedené informace je Provozovatel/Hyphen s.r.o oprávněn získávat zejména nikoli však výlučně pomocí souborů cookie (tj. malých textových složek) umístěných serverem do Uživatelova počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Webové stránky zobrazuje). Uživatel je oprávněn umístění cookie dle předchozí věty odmítnout, a to přímo příslušným nastavením svého počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Webové stránky zobrazuje).
  4.2  Uchazeči souhlasí s tím, že Provozovatel/Hyphen s.r.o., je oprávněn jakékoli údaje o Uchazečích (včetně, nikoli však výlučně, kontaktních údajů) získané na Webových stránkách použít pouze pro vlastní potřebu a výlučně účelu jiným než uvedení na Webové stránce.
  4.3  Uživatelé berou na vědomí, že Webové stránky včetně jakýchkoli jejich součástí, databází vytvořených Provozovatel/Hyphen s.r.o.,na Webových stránkách, jakož i jejich součásti, jsou předmětem autorského práva Provozovatel/Hyphen s.r.o., a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení
  5.1  Uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých Provozovatel/Hyphen s.r.o., ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR.
  5.2  Zaškrtnutím uchazeč souhlasí, aby Provozovatel/Hyphen s.r.o., jako správce osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb, ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a později od 25. května 2018 podle čl. 4 bodu 7. nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ‘’správce’’) zpracovával
  osobní údaje, a to formou zařazení osobních údajů uchazečů do databáze správce a následného zpracování za účelem:
  ■ Naplnit Uchazečům jejich očekávání na základě informací, který nejsou zřetelně popsány na webových stránkách
  ■ sdělování nabídek (elektronicky, telefonem) na základě informací, které Uchazeč správci odsouhlasil.
  5.3  Zaškrtnutím uchazeč souhlasí, s tím, že i po naplnění Uchazečům jejich očekávání na základě informací, které nejsou zřetelné na webových stránkách, má správce právo uchovat níže uvedení osobní údaje v databázi za výše uvedeným účelem, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu.
  Taktéž si uchazeč je vědom, že Provozovatel/Hyphen s.r.o. bude zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu:
  ○ Identifikační údaje- jméno a příjmení,
  ○ Kontaktní údaje – telefonní číslo, email, adresa na sociálních sítích a jiné odborné informace, název společnosti
  ○ Písemný záznam z komunikace, veškerá komunikace mezi mnou a správcem
  5.4  Zaškrtnutím uchazeč souhlasí, s tím, že veškeré osobní údaje, které správci poskytnu, mohou být poskytnuty dalším společnostem, které jsou obchodní partneři projektu Kariéra ve Zdravotnictví a Hyphen s.r.o. a to v souladu s výše uvedeným účelem.
  5.5  Zaškrtnutím uchazeč souhlasí, souhlasím také s tím, že osobní údaje, které Provozovatel/Hyphen s.r.o. poskytnu, mohou být v souladu s výše uvedeným účelem poskytnuty obchodním partnerům a zákazníkům společností, kterých společnosti působí jako dodavatel. Veškerý výčet společností, zákazníků a obchodních partnerů, kterým můžou být sděleny mé osobní údaje jsou dostupné na www.veletrhyvplzni.cz.
  5.6 Jsem si vědom toho, že v případě, že nebudu chtít nadále, aby Provozovatel/Hyphen s.r.o. zpracoval mé osobní údaje, můžu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to tímto způsobem:
  ○ Pisemně na adrese sídla správce: Hyphen s.r.o. se sídlem Italská 1205/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, zasláním dopisu obsahujícího žádost o vyloučení z databáze,
  ○ Elektronicky na emailové adrese: info@hyphen.cz zasláním e-mailu obsahující žádost o vyloučení z databáze
  5.7  Výše uvedené nemění nic na tom, že souhlas se zasíláním informací o Kariéře ve Zdravotnictví mohu jednoduchým způsobem odvolat vždy i při doručení informací o Kariéře ve Zdravotnictví způsobem patrným z informačního e-mailu.
 6. Společná a závěrečná ustanovení
  6.1  Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené Provozovatelem/Hyphen s.r.o a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek a/nebo těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.
  6.2  Jakékoli spory, které vzniknou mezi Provozovatel/Hyphen s.r.o. a Uživatelem v souvislosti s užíváním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb se tito zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou. V případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je Provozovatel/Hyphen s.r.o. a/nebo Uživatel oprávněn se obrátit na věcně a místně příslušný soud v České republice.
  6.3  V případě, že bude jakékoli ujednání těchto Podmínek (nebo jejich části) posouzeno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, zbylá ujednání zůstávají plně platná a účinná.
  6.4  Tyto VOP nabývají platnosti dne 25.05.2018.